Zonder de mogelijkheid om een opening en aperitiefconcert te organiseren mochten we 882 bezoekers verwelkomen tijdens de tentoonstelling. Zowel de kunstenaar als het Alnetum-team waren uiterst tevreden over de massale opkomst, zeker in deze coronatijden.

Jawel, we beleven woelige tijden. De coronapandemie zorgt ervoor dat het openbare leven niet zijn gewone gang kan gaan. Ook het culturele leven kreeg een serieuze opdoffer. Na zorgvuldig overleg werd besloten ALNETUM 2021 toch een kans te geven. Daar het in februari nog niet mogelijk zal zijn om op een veilige manier een aperitiefconcert te organiseren zal er echter geen officiële opening van de tentoonstelling zijn.

Niettemin hopen we u allen zo talrijk mogelijk te mogen ontvangen, uiteraard op een “corona-veilige” manier (alle voorzorgsmaatregelen worden getroffen om de tentoonstelling optimaal te laten verlopen).

Alnetum 2021 is toegespitst op het werk van Hans Claus.

Bio

Hans Claus werd geboren als kunstenaar: hij is dichter, beeldhouwer, schilder en fotograaf. Zijn maatschappelijke rol vervult hij als criminoloog (1984) en als gevangenisdirecteur ( van 1986 tot heden ). Thans is hij directeur in de gevangenis van Oudenaarde.  In 2010 spanden de directeur en kunstenaar samen in de creatie van een nieuw gevangenisconcept: het (kleinschalige en maatschappelijk verankerde ) detentiehuis.  Als stichter van de internationale beweging RESCALED ( www.rescaled.org ) streeft hij de realisatie van dit concept na.

‘Ons gevangeniswezen past gewoon niet meer in onze tijdsgeest’. Hij voegt daarbij de daad bij het woord en ontwikkelt kleinschalige detentiehuizen met “vzw de huizen“. ‘Dat is al lang geen eenmanszaak meer. Alleen al aan het feit dat er weer nieuwe zijn begroot in het huidige regeerakkoord bewijst dat ze steeds meer aan belang winnen. En mede daarom ben ik ook onlangs tot ambassadeur voor de vrede bij Pax Christie verkozen.’

Zoals over het gevangenisconcept deed hij de voorbije jaren groepen mensen nadenken over de samenleving die net als de gevangenissen die ze herbergt, gevangen zit in oude en voorbijgestreefde patronen. (www.globalsharedvision.com )

Tentoonstelling

De schilderijen tonen taferelen die als hedendaagse iconen op ons netvlies zijn blijven kleven. Een Amerikaanse president die zijn eerste wet tekent, het opbrengen van een relschopper na een covid-incident op het strand van Blankenberge. Als krassen van de tijd zijn ze, op ons (on)bevlekt verlangen naar vrede en geluk. Ongemakkelijkheden die we opstapelen, tot we helaas gewoon worden aan een hoger spanningsniveau.

Precies om dat laatste tegen te gaan, verheft Claus ze tot kunst- of altaarstukken.  Zo worden ze een bede voor het leren aanvaarden van elkaar en van elkaars stuntelige pogingen om ondanks alles samen te blijven leven en elkaar lief te hebben.

De beelden verbeelden de mens die door deze tijd moet gaan onder de voogdij van zijn grote waarden, die hij uit vorige stormen kreeg overgeleverd, maar die opnieuw aan erosie bloot staan. Centraal staat het drieluik ‘trias politicas’ ( de drie machten ) waarvan hij ooit geleerd heeft dat ze van elkaar gescheiden moeten worden, om niet tot een hongerig machtsmonster uit te groeien…

Uit de pers

Uit Het Nieuwsblad van 13 november 2020
Uit Het Nieuwsblad van 13 november 2020

Uit ‘Visie’ van 3 december 2020

Ondanks het gure weer (de storm Ciara raasde over onze contreien) zat de Sint-Apolloniakerk te Elst quasi vol met enthousiaste kunstliefhebbers om te genieten van de sfeervolle opening van de kunsttentoonstelling Retrospectieve Broeder Andreas Vanvlasselaer. Een impressie:

Maria Temmerman, voorzitter kerkraad Sint-Apollonia Elst, heette de toeschouwers van harte welkom. Nadien gaf br. Yvan Jacques een toelichting over het leven en kunstwerken van de kunstenaar. Lieve De Meyer (bestuurslid Toneelgroep Elsuth/medeorganisator) droeg het gedicht ‘Herdersfluitje‘ van br. Yvan voor en sloot de vernissage af met een uitnodiging naar de receptie in de dorpszaal te Elst. Dit alles doorweven met de muziek van de accordeonclub V.I.O.S. uit Brakel.

In het maandblad RANDEEVOE verscheen het volgende artikel:

03/02/2019 Kunsttentoonstelling Alnetum 2019 geopend

03/02/2019 Kunsttentoonstelling Alnetum 2019 Elst geopend met aperitiefconcert.De tentoonstelling werd geopend met een aperitiefconcert opgeluisterd door harpiste Elisa en violiste Camille Kindt. De kunstwerken van Antoinette Detant, Béatrice Van Pottelsberghe, Celeste Van Langenhove en Koen Penninck kunt u nog bewonderen tot 17 februari 2019 in de SInt-Apolloniakerk te Elst.

Geplaatst door Netwerk Brakel op Zondag 3 februari 2019
Copyright Netwerk Brakel

De tentoonstelling werd geopend met een aperitiefconcert opgeluisterd door harpiste Elisa en violiste Camille Kindt.

De kunstwerken van Antoinette Detant, Béatrice Van Pottelsberghe, Celeste Van Langenhove en Koen Penninck kunt u nog bewonderen tot 17 februari 2019 in de SInt-Apolloniakerk te Elst.

Een kleine inkijk op de kunsttentoonstelling "Alnetum" in de Sint-Apolloniakerk te Elst. Video door zoon Arn Van Wijmeersch

Geplaatst door Antoinette Detant op Dinsdag 12 februari 2019
Copyright Arn Van Wijmeersch

Lees meer over Alnetum 2019

Op 3 februari werd de jaarlijkse kunsttentoonstelling Alnetum geopend met een toespraak van Lieve De Meyer (bestuurslid Toneelgroep Elsuth – medeorganisator van Alnetum 2018)

U leest hieronder de integrale tekst van die boeiende inleiding.

Alnetum heet U allen welkom op deze 22ste kunsttentoonstelling in Elst.

Met grote dank aan de Heer Georges Herregods, pastoor,  die in maart 2017 afscheid van ons nam op 90 jarige leeftijd.

Het was zijn uitdrukkelijke wens dat dit initiatief verder zou gezet worden. Bedankt Georges. Jij was een kunstminnend, creatief en warme persoonlijkheid. Jij was het die als pastoor van dit mooie kerkje in Elst een kunstkerk maakte. Jij bracht gelovigen en niet gelovigen samen rondom religieus geïnspireerde kunst. Jij was een vat vol creativiteit en barmhartigheid met een scherpe blik op wat zich in de wereld afspeelt. Elst, wij hielden van jou. Dit mag en moet hier nog eens gezegd worden.

Georges, jij was een ICOON.

Maar nu staan wij hier oog in oog met een heel bijzondere categorie schilderkunst:  talrijke prachtige iconen.

Een heel korte schets van de geschiedenis van het ontstaan van iconen is hier op zijn plaats. Wees gerust: heel kort.

Het gebruik van beeldtaal is van alle tijden. Meer dan 20.000 jaar geleden bracht men tekeningen aan op rotswanden. We zien wat ze voorstellen, maar waarom ze gemaakt zijn ontgaat ons. Zowel bij spijkerschrift als bij  hiërogliefen maakte men gebruik van beeldtaal .

Bij de eerste christenen was de beeldcultuur een eerder ondergronds gebeuren.

Nog sterk verbonden met de joodse godsdienst, waar volgens het 2de verbod van de 10 geboden geen beeltenis mocht gemaakt worden (van enig wezen boven in de hemel , op de aarde en in het water). Ook de beeldcultuur van de Romeinen in die tijd werd als afgoderij beschouwd. Vandaar dat in die periode slechts symbolen werden gebruikt en getekend: symbolen als de vis, de druivenrank, het anker…

Pas 200 à 300 na Christus komt de acceptatie van religieuze kunst.  Bijvoorbeeld ontstaan er ronde penningen met gefingeerde portretten van Petrus en Paulus. In het zich verder ontwikkelend Christendom zien we wisselend sterke aandacht voor beeldcultuur en afbraak van beeldcultuur, afhankelijk van de politieke context.  Ook de opkomst van de Islam met een heel streng beeldverbod doet haar intrede.

Waarom vinden we nu vooral in Oost-Europa Iconen?

Iconen worden meer geassocieerd met het oosterse geloof dan met het westerse geloof. Beide hebben ze nochtans dezelfde wortels en toch… de westerlingen hebben de invloed ondergaan van de Griekse cultuur, maar wel sterk beïnvloed door het pragmatisme van de Romeinse cultuur.

De beeldcultuur via beeldhouwwerken en schilderijen is in het westen vooral gericht is op in beeld brengen van het nieuwtestamentisch verhaal. Dit vooral om de niet geletterde mens te introduceren in het Bijbels verhaal.

In het oosten overleefde de Griekse ideologie. Geen pragmatisme. Het beeld om het onzichtbare zichtbaar te maken. Het beeld is een sluier achter dewelke het onzichtbare verscholen ligt.

De Oost- Europese christene KIJKT niet naar het beeld; maar ‘SCHOUWT’ het beeld. Het beeld is een venster op de eeuwigheid, het goddelijke. Hij ziet niet alleen het beeld, hij doorziet het beeld. Deze iconen zijn nu hier tentoongesteld.

Een icoon is dus geen individuele expressie van een individuele emotie. Het is niet zomaar schilderij, het maken van een icoon wordt als een religieuze handeling beschouwd (net als bidden).

In eerste instantie vraagt het een mentale voorbereiding, het besef van te staan in een diepchristelijke traditie.
Een icoon is meer dan een kunstvoorwerp alleen. Het gaat er om dat in de icoon het mysterie van God tot uitdrukking komt. Niet de creativiteit van de schilder moet centraal staan maar het schilderen naar de traditie. De kunstenaar is tijdens het vervaardigen van het icoon een verlengstuk van God.

Het schilderij wordt gemaakt volgens een vast patroon, hetzij op hout, hetzij op glas. De wijze van vervaardiging wordt in de komende weekenden getoond door de Heer Leleu. Bij de start van de tentoonstelling wordt dit aanschouwelijk gebracht.

De vraag rijst wel: waar komt het strikte beeld van Christus vandaan.

Hiervoor neem ik U mee in een verhaal:

Er was eens een Syrische koning Abgar V . Hij werd ziek en zond een gezant naar Palestina om Christus te vragen hem te komen genezen. X ging niet zelf naar Syrië maar drukte zijn gelaat in een doek. Deze doek, met een zichtbare afdruk van X gelaat, werd aan de koning bezorgd. Bij het zien van het doek genas de koning. Deze afdruk: de Mandylion genoemd (een niet door mensenhanden gemaakte beeltenis van X) staat model voor de beeltenis van Christus.

Een vrijwel gelijkend verhaal en beeltenis krijg je bij de sluier van Veronica. Keizer Tiberius werd getroffen door melaatsheid.  Zijn voedster vertelt over de genezer uit Palestina. Zij trekt naar Palestina en komt aan op de dag van de terechtstelling. Zij hoort dat één van hen de genezer is. Zij wacht hen op en dept het gelaat van X met haar hoofddoek en dit om hem te ontdoen van zweet. Zie de zesde statie van de kruisweg. Bij het wassen van de hoofddoek ontwaart zij de contouren van een gelaat. Zij gaat bij Tiberius en bij het ziel van het liefdevolle gelaat drukt hij de halsdoek tegen zich aan. Hij voelt de genezing en zegt: Vera (waar) eikoon (gelaat).  Vandaar “Veronica”.

Vanuit dit overgeleverde verhaal ontstaat de beeltenis van de gelaat van X.

Centraal in de compositie van deze icoon staat het gelaat van Christus, peinzend en streng maar oneindig goed. Een gelaat dat uitdrukking geeft aan de kwellende en gepassioneerde liefde voor de mens, hetgeen hem naar de dood zal leiden om zo de gehele Schepping naar de Vader terug te voeren.

Wat betreft de moeder Gods iconen , ook deze zijn reeds in zwang sinds de derde eeuw na Christus. Zij wordt gezien als bemiddelaar tussen God en de mensheid.

Zij wordt afgebeeld met een blauw onderkleed en een purperen bovenmantel. Christus draagt het purperen onderkleed en blauwe bovenmantel. Blauw verwijst naar de menselijke natuur. Purper (zeer kostbare kleur) verwijst naar het goddelijke.

Het gebruik van kleuren ligt vast:

– Blauw: zuiverheid, vroomheid, hemel, maar ook de kleur van het menselijke
– Rood: bloed, leven, liefde
– Purper : keizerlijke kleur, kleur van het goddelijke
– Groen: harmonie, groei, vruchtbaarheid, jeugd
– Wit, geel, goud: goddelijke zonneglans
– Zwart: versterving, dood, hel, duivel

Het aureool is in bladgoud.

Het aureool is een cirkel die god symboliseert, een cirkel zonder begin en zonder einde. Absoluut rond, zoals ook God absoluut is. Een heilige heeft een aan God welgevallig leven geleid en krijgt daarom een aureool met de betekenis “ is op God gelijkend geworden”.

In het aureool van Christus staan steeds Griekse letters die staan voor ‘Hij die is’.

Veel van wat te zien is op een icoon heeft een symbolische betekenis.

De wijze waarop de X figuur, Moeder Gods en heiligen worden afgebeeld, de attributen die te zien zijn, het kleurgebruik, welke kleding ze dragen, hoe ze gepositioneerd staan tov elkaar, de lichaamshouding, de gebaren van de handen…alles heeft een symbolische waarde. Hiervoor verwijs ik naar de uitleg die U kan krijgen van de kunstenaar hier aanwezig.

Essentieel is de afbeelding geen realistisch portret is maar meer een geestelijke realiteit. De figuren zijn meestal langgerekt, zo ook het gelaat. Geen menselijke proporties meer. De wereld heeft geen macht over hen, de lichamelijkheid is overstegen.

Kort iets over gelaat en handen:

Aanschouw de grote ogen(zij zien veel), de lange rechte neus (sierlijkheid), kleine gesloten mond (wat ze zeggen is weloverwogen), hoog voorhoofd , wallen onder ogen en rimpels (allemaal tekens van wijsheid). Minstens één oor zichtbaar… de heilige hoort onze gebeden aan.

Copyright Lieve De Meyer